Име на родител / старател*
Презиме на родител / старател*
Е-пошта*
Телефон за контакт
Име на член кој се пријавува за фудбалската школа*
Презиме на член кој се пријавува за фудбалската школа*