Име на родител / старател*
Презиме на родител / старател*
Е-пошта*
Телефон за контакт*
Име на член кој се пријавува за фудбалски камп*
Презиме на член кој се пријавува за фудбалски камп*